top of page

תנאי שימוש באתר

 

השימוש באתר אינטרנט זה ("האתר") של אמחיה סיפורים ויין ("אמחיה") מוצע לך בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"). הנך מתחייב בזה לעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות הפזורים באתר זה, כפי שישונו מעת לעת, ולנהוג על פי הכתוב בהם. המשך שימושך ו/או שהייתך באתר ייחשב להסכמה מצדך לתנאי השימוש שלהלן.

הגבלות ואיסורים

כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי תנאי השימוש.

האתר אינו מתחייב לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על התכנים המשולבים בו. האתר אינו אחראי בגין פרסום תכנים כאמור ו/או בקשר עם נזקים שייגרמו כתוצאה מפרסום התכנים כאמור, לרבות אך לא רק, פגיעה ברגשות הגולשים ו/או פרסום תכנים הנראים לגולש מקוממים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או מנוגדים לתקנת הציבור.

הנהלת האתר שומרת על זכותה להפסיק בכל עת ומכל סיבה שהיא את גישתך אל האתר, ללא הודעה מוקדמת ועל זכותה לגלות בכל עת מידע הקשור אליך ככל שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישת רשות מוסמכת, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל האתר.

זכויות יוצרים

ידוע לך כי כל התכנים המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדי של אמחיה וכל תוכן, לרבות טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל בפרסומות או בדואר אלקטרוני משוגר, או במידע מסחרי שהוצע לך ע"י האתר (להלן: "המידע"), מוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, וחוקים והינו בבעלותה הבלעדית של אמחיה, אשר על כן, לא תהא רשאי להשתמש במידע כאמור, להעתיק, לשכפל, להפיץ, או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידע, אלא באישור מפורש של אמחיה, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור.

הגבלת אחריות

אין להסתמך על ייעוץ או מידע שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות בנושאים כלשהם; לשם כך עליך להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות שלך. מובהר כי הפרסום באתר אינו מהווה שידול לרכישת מוצרי ו/או שירותי אמחיה.

כל המידע, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית שבאתר מוצעים לך "כמות שהם " (As is) בלא כל התחייבות, לרבות כל אחריות או התניה משתמעת בדבר דיוק, סחירות, התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה. מובהר כי האתר עשוי להכיל אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס.

בשום מקרה לא תחול על האתר ו/או ספקיו השונים אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי-אספקה של שירותים, או בכל מידע, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר.

אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.

הגבלת השימוש למטרות אישיות ולא-מסחריות בלבד

האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא-מסחרי. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.

קישורים לאתרים אחרים

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין בהכללת קישורים אלה אישור לחומר המופיע בהם, או אחריות לתוכנם ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.

כללי

תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסים גם לנשים. תנאים אלו מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של הדין הישראלי ושל בתי המשפט במחוז ירושלים, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי. והיה אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאים אלו אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאים אלו יישארו בתוקפם. ויתר צד אחד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו עפ"י מסמך זה במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות אותו צד עפ"י תנאים אלו. גרסה מודפסת של תנאים אלו ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים או הקשורים בהסכם זה במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת. כל זכות שאינה ניתנת במסמך זה במפורש, דינה כזכות שמורה.

  

 

מדיניות פרטיות

 

מטרתם של התנאים הבאים להבהיר למשתמש באתר את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר לרבות תיאור אופן השימוש של מנהלי האתר במידע, איסופו ושימושיו.

שימוש במידע

 במהלך השימוש באתר יתכן וייאסף מידע אודות המשתמש, לרבות הרגלי גלישתו באתר, שירותים ומוצרים שנרכשו על ידו באתר, נושאי עניין שלו, עמודי מידע בהם ביקר, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, הצעות ושירותים שעניינו אותו, אמצעי התשלום בהם נעשה שימוש על ידי המשתמש ועוד. המשתמש אינו חייב למסור כל מידע ולגלוש באתר ולאפשר איסוף נתונים אודותיו אולם בגולשו באתר הינו מסכים לאסוף המידע בכפוף לשימוש בו לפי הוראות כל דין. יתכן כי לגבי שירותים מסוימים לא יוכל לגלוש באתר ולהנות משירותים אלה ללא העברת מידע. מערכת האתר רשאית לשמור חלק מן המידע במאגריה ועושה בהם שימוש בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות ועל פי הוראות כל דין.

השימוש במידע יעשה אך ורק לצורך מטרות כדלהלן:

1.    לצורך שימוש המשתמש בשירותים המוצעים באתר.

2.    לצורך שיפור, תפעול ופיתוח האתר לרבות לצורך ניתוח הרגלי צפייה וגלישה שיאפשרו למפעילי האתר לשפר את תכניות ומבנהו של האתר לנוחיות ושימושיות המשתמש.

3.    לצורך פרסום מידע, רכישה ומכירה של שירותים ומוצרים באתר.

4.    לצורך התאמה אישית של מודעות פרסומיות שיוצגו למשתמש בעת גלישתו באתר, המותאמות לתחומי העניין הספציפיים של המשתמש.

5.    לצורך פנייה אישית אל המשתמש לצורך פרסום או במקרי הצורך או בהתאם לנדרש על פי כל דין או במקרה ותופר מי מהוראות הסכם השימוש באתר או מדיניות הפרטיות או כל תנאי אחר המצוין באתר באשר למידע או שירות בו השתמשת או במקרה מחלוקת עם המשתמש.

6.    לצורך איסוף מידע כללי או פרטני או ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי שימסר לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים אולם באופן שלא יזהה את המשתמש באופן אישי.

7.    לצורך מטרות אחרות שיפורטו במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש או באופן אחר באתר.

עוגיות

לשם פעילותו, לרבות לצורך איסופו של מידע לגבי השימוש של המשתמש באתר, לצורך בדיקת זהותו של משתמש בשירות או מידע באתר, על מנת לאפשר למשתמש שימוש נוח וקל יותר באתר, על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את האתר לצרכי והעדפות המשתמש ולשם פעילות אבטחת מידע, האתר עושה ואו יעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies). אם המשתמש רוצה להמנע מהכנסת "עוגיה" מעין זו מהאתר, ובכך יכול ותמנע ממנו גלישה באתר, עליו לשנות את ההגדרות במערכת ההפעלה ואו בדפדפן בו הוא עושה שימוש. יתר על כן יוכל למחוק קבצים אלו שהושתלו במחשבו בכל עת.

     

   

bottom of page