English

יין של שווים

אמחיה, יין, טעימה
בעיירה אחת חשבו האנשים שנכון יהיה להתייחס לכולם כשווים.
הם החליטו יאכלו ביחד בכל ערב שבת. וכך, לאחר התפילות הם היו נפגשים בבית אחד הרבנים לסעודת שבת.
כל אחד מן האנשים היה צריך להביא יין לארוחה,
ומכיוון שלא היו באמת שווים ביכולתם, האנשים העשירים הביאו יין יקר ומשובח והעניים,
שידם אינה מספקת לקנות יין טוב, הביאו יין זול.

ראה זאת הרב וחשב כי יש כאן שכר העיירה יצאה בהפסדה: במקום לגשר על פערים, בקבוקי היין השונים יוצרים פער על שולחן ליל השבת!
מה עשה? הוא הודיע שמעתה והלאה תוצב חבית בפתח בית הכנסת
וכל אחד ישפוך את יינו לתוכה,
כך העני לא יתבייש בדלפונו והעשיר לא יתפאר בממונו.
וכולם ישתו יין זהה, בהתאם לרצון העיירה בשיוויון.

אחד מן האנשים חשב בליבו:
מה יקרה אם אביא בקבוק עם מים במקום יין?
הלא הריני איש עני, וכל חיסכון מקל עלי.
הרי כל כך הרבה אנשים יביאו יין ובקבוק המים שלי יהיה כבטל..

עבר שבוע, הגיע ערב שבת והחבית הוצבה בפתח בית הכנסת.
כל אדם שפך את יינו לתוכה וכאשר הגיעה העת לשתות מן היין
שם לב הרב כי צבעו של היין בהיר במיוחד וריחו אינו כריח יין.
טעם מן היין וגילה כי לא יין הוא אלא מים.

כל תושבי העיירה חשבו כאותו עני, אף העשירים שבהם...

מאמרים על יין:

מבוא לטעימת יין

טעימת ייןסיפורים על יין:

מאדאם בולינג'ר

יין של שווים


אמחיה - לוגו
איריס שרף ריינהרץ | 073.74.01.000 | 0544.850.881 | amechaye@netvision.net.il